Juridiskt meddelande och användarvillkor

Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) beskriver de villkor som gäller för användning av vår webbplats, oavsett om du är gäst eller registrerad användare (”användarvillkor”). Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen visar du att du samtycker till dessa användarvillkor och att du kommer följa dem. Om du inte samtycker till användarvillkoren ska du avhålla dig från att använda vår webbplats.

Information om oss

Denna webbplats drivs av AstraZeneca PLC (”vi”, ”vår” och ”oss”). Vi är ett aktiebolag som är registrerat i England och Wales med organisationsnummer 02723534 och registrerat huvudkontor på 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Storbritannien. Våra huvudsakliga handelsadresser anges här. Vårt momsregistreringsnummer är GB 582 3236 42.

Åtkomst till denna webbplats

Åtkomst till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att upphöra med eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan att meddela detta (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga för om vår webbplats, av något skäl, är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under en tidsperiod. Ibland kan vi komma att begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats för användare som registrerat sig hos oss.

Om du väljer eller får ett användar-ID, ett lösenord eller andra uppgifter som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådana uppgifter som konfidentiella och inte dela dem med någon annan person. Vi har rätt att avaktivera alla användar-ID:n eller lösenord, oavsett om de valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om det är vår åsikt att brutit mot någon av reglerna i dessa användarvillkor. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du skulle få kännedom om att ditt användar-ID och/eller lösenord har hamnat i obehöriga händer eller varit föremål för obehörig användning.

Du är ansvarig för att göra allt som är nödvändigt för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att försäkra dig om att alla personer som ges åtkomst till vår webbplats genom din internetuppkoppling är medvetna om dessa användarvillkor och att de följer dem.

Otillåten användning

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • på något sätt som strider mot tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar eller förordningar
 • på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som har olagliga eller bedrägliga syften eller verkningar
 • i syfte att sprida eller möjliggöra oombedd eller obehörig spridning av reklam eller kampanjmaterial eller andra former av liknande erbjudanden (s.k. ”spam”)
 • i syfte att försöka få obehörig åtkomst till våra system eller tredje parts nätverk.

Interaktiva tjänster

Vi kan då och då tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, inklusive och utan begränsning, chattrum eller anslagstavlor. Om vi tillhandahåller interaktiva tjänster kommer vi att ge dig tydlig information om den typ av tjänst som erbjuds, om den modereras och vilken typ av moderering som används (inklusive om den utförs av en person eller om den är teknisk).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma möjliga risker för användare (och i synnerhet för barn) från tredje parter när de använder en interaktiv tjänst som tillhandahålls på vår webbplats. I varje enskilt fall kommer vi att fastställa om det är lämpligt att använda moderering av tjänsten i fråga (inklusive vilken typ av moderering som ska användas) med hänsyn tagen till möjliga risker. Vi har dock ingen skyldighet att överse, övervaka eller moderera någon interaktiv tjänst som vi tillhandahåller på vår webbplats, och vi utesluter uttryckligen vårt skadeståndsansvar avseende alla eventuella förluster eller skador som uppstår genom användning av någon interaktiv tjänst i strid med våra innehållsregler, oavsett om tjänsten modereras eller ej.

En minderårigs användning av våra interaktiva tjänster sker enligt medgivande från den minderåriges förälder eller vårdnadshavare. Vi uppmanar föräldrar som låter sina barn använda en interaktiv tjänst att tänka på att det är viktigt att de talar med sina barn om deras online-säkerhet, eftersom modereringen inte är helt felfri. Minderåriga som använder en interaktiv tjänst måste vara medvetna om de eventuella risker som de kan utsättas för.

Om vi modererar en interaktiv tjänst kommer vi normalt att ge dig möjlighet att kontakta moderatorn om frågor eller svårigheter uppstår.

Innehållsregler

Dessa innehållsregler gäller för allt material som du bidrar med på vår webbplats (bidrag) och alla interaktiva tjänster som är förknippade med det. Du måste följa andan så väl som lydelsen i följande regler. Reglerna gäller för alla bidrag, både i dess enskilda delar samt i bidragets helhet.

Bidragen måste vara korrekta (när de framställer fakta) och genuina (när de framställer åsikter). Bidragen måste efterleva tillämpliga lagar i Storbritannien och varje land som de anslås från.

Bidragen får inte:

 • innehålla material som är nedsättande mot någon person,
 • innehålla material som är obscent, stötande, hatfullt eller provocerande,
 • förespråka explicit sexuellt material,
 • förespråka våld
 • förespråka diskriminering baserat på rastillhörighet, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
 • göra intrång i någon annans upphovsrätt, databasrättighet eller varumärke,
 • vara vilseledande,
 • upprättas i strid med någon rättslig förpliktelse gentemot en tredje part, t.ex. avtalsmässig förpliktelse eller sekretessförpliktelse,
 • förespråka olaglig aktivitet,
 • vara hotande, missbruka eller göra intrång i en annan persons integritet eller orsaka förargelse, olägenhet eller onödig oro,
 • trakassera, störa, generera, oroa eller irritera någon annan person,
 • användas för att imitera någon eller ge en felaktig bild av identitet eller din anknytning till någon person,
 • ge intryck av att de kommer från oss om så inte är fallet samt
 • rekommendera, förespråka eller hjälpa till med sådan olaglig handling som exempelvis intrång i upphovsrätten eller missbruk av datorer.

Avstängning och uppsägning

Vi kommer efter eget gottfinnande att fastställa om ett brott mot dessa användarvillkor har inträffat genom din användning av vår webbplats. Vid överträdelse av dessa användarvillkor kan vi vidta åtgärder så som vi anser lämpligt, inklusive men ej begränsat till någon eller samtliga av följande åtgärder:

 • omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av din rätt att använda vår webbplats,
 • omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av alla inlägg eller material som du laddat upp på vår webbplats,
 • utfärdande av en varning till dig,
 • juridiska åtgärder mot dig för ersättning av alla kostnader på en ersättningsbasis (omfattande, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) till följd av brottet,
 • vidare lagliga åtgärder mot dig,
 • utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter på det sätt som vi rimligen anser vara nödvändigt.

Vi avsäger oss ansvarsskyldighet för åtgärder som vidtas mot brott mot dessa användarvillkor.

Medlemmars skyldigheter

När du registrerat dig som medlem på vår webbplats åtar du dig omedelbart att informera oss om alla eventuella klagomål eller åtgärder mot dig, relaterat till användning av denna webbplats. På vår begäran ska du omedelbart upphöra med den aktivitet som klagomålet gäller. Du samtycker till att underrätta oss omedelbart om eventuella förändringar som påverkar dina registreringsuppgifter. Det är din skyldighet att se till att dina registreringsuppgifter hålls aktuella.

Du kan säga upp ditt medlemskap på denna webbplats när som helst genom att ge oss rimligt varsel via ett e-postmeddelande till connect.support@astrazeneca.com. Vid all kommunikation ska du tydligt ange: ditt namn, användarnamn (i förekommande fall), registreringsuppgifter (i förekommande fall) och namnet på denna webbplats.

RSS-flödeslicens

Under förutsättning att du alltid följer dessa användarvillkor beviljar vi dig en återkallelig (när som helst), icke-exklusiv, personlig, icke-kommersiell, världsomfattande, icke överlåtbar, royaltyfri licens att på din webbplats använda och visa och/eller på annat sätt införliva i en RSS-feed som genereras av dig, valfritt innehåll som vi tillhandahåller (inklusive men ej begränsat till rubriker, aktiva länkar, källidentifierare, länkar till sociala bokmärken och annan information, innehåll eller material som du väljer att ta emot genom din användning av AstraZenecas RSS-feed) som resultat av att du prenumererar på en RSS-feed från AstraZeneca (”AstraZeneca-innehållet”).

Denna RSS-flödeslicens får inte överlåtas, ersättas, tilldelas och/eller underlicensieras till en tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna RSS-flödeslicens förbehålls av oss, våra närstående företag (så som de definieras i dessa användarvillkor) och våra licensgivare (i förekommande fall).

Ingenting i denna RSS-flödeslicens beviljar dig någon rätt eller licens att använda något av våra varumärken på din webbplats eller någon annan stans.

Användning av AstraZenecas RSS-flöden

Om du har för avsikt att använda något av AstraZenecas RSS-flöden på din webbplats och/eller som en del av något annan RSS-flöde, måste du säkerställa att en tydlig och fungerande länk tillhandahålls till den webbplats som innehåller AstraZenecas RSS-flöde samt att besökare på din webbplats eller prenumeranter på något relevant RSS-flöde som omfattar AstraZenecas RSS-flöde informeras om att AstraZenecas RSS-flöde omfattas av denna RSS-flödeslicens. Du måste i samtliga fall säkerställa att korrekt tillskrivning ges för innehåll som ingår i AstraZenecas RSS-flöde genom att tydligt framställa att ”detta innehåll kommer från AstraZeneca PLC:s webbplats på www.astrazeneca.com” och säkerställa att alla meddelanden om upphovsrättigheter bibehålls i ursprunglig format.

Genom att använda AstraZenecas RSS-flöden och/eller AstraZenecas innehåll garanterar, framställer och lovar du att alla webbplatser där du visar (eller orsakar visning av) något av AstraZenecas RSS-flöden eller någon kanal som du genererar (eller orsakar generering av) som innehåller något av AstraZenecas RSS-flöden (eller någon del därav) inte ger vårt namn, vår image och/eller vårt rykte dåligt anseende och, i synnerhet, inte innehåller och inte kommer att innehålla material som gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter, eller som rimligen skulle kunna betraktas som ett brott mot våra innehållsregler (se ovan)

Du får inte föreslå, vare sig direkt eller indirekt, att vi rekommenderar eller godkänner något som förekommer på någon webbplats och/eller bildar en del av något RSS-flöde som omfattar ett av AstraZenecas RSS-flöden, inklusive och utan begränsning något av ditt innehåll, någon tredje parts innehåll, någon produkt eller någon juridisk eller fysisk person. Du får inte kräva betalning (vare sig direkt eller indirekt) från någon användare på din webbplats eller någon prenumerant på en kanal för vilken du ansvarar för åtkomst till helheten eller någon del av något av AstraZenecas RSS-flöden och/eller något innehåll från AstraZeneca. Du har inte rätt att återförsälja och/eller på annat sätt kommersialisera helheten eller någon del av något av AstraZenecas RSS-flöden och/eller något innehåll från AstraZeneca.

Podcastlicens

Förutsatt att du alltid följer dessa användningsvillkor beviljar vi dig en återkallelig (när som helst), icke-exklusiv, personlig, icke-kommersiell, världsomfattande, icke-överlåtbar, royaltyfri licens att hämta och använda AstraZenecas poddutsändningar, s.k. podcaster, från denna webbplats. Denna podcastlicens får inte överlåtas, ersättas, tilldelas och/eller underlicensieras till någon tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna podcastlicens förbehålls av oss, våra närstående företag (så som de definieras i dessa användarvillkor) och våra licensgivare (i förekommande fall). Ingenting i denna podcastlicens beviljar dig någon rätt eller licens att använda något av våra varumärken.

Användning av AstraZenecas podcast

AstraZenecas podcast är endast avsedd för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, anslå, sända ut, överföra, göra tillgänglig för allmänheten, sälja eller på annat sätt återanvända eller kommersialisera AstraZenecas podcast på något sätt. Du får inte redigera, förändra, anpassa eller utöka AstraZenecas podcast på något sätt och ej heller kombinera AstraZenecas podcast med något annat material. Du får inte hämta eller använda denna fil i avsikt att förespråka, annonsera, rekommendera eller antyda någon anslutning mellan dig (eller någon tredje part) och oss, våra ombud eller medarbetare eller någon som bidrar till AstraZenecas podcast. Du får inte använda AstraZenecas podcast på något sätt som skulle kunna ge vårt eller något närstående företags namn dåligt anseende eller på annat sätt kan leda till förluster eller skador för oss eller något närstående företag.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta oss och våra närstående företag och hålla oss och våra närstående företag fullt ut och effektivt skadeslösa avseende samtliga förluster, kostnader (inklusive juridiska och professionella arvoden), skador, pengar som betalas ut vid reglering och alla andra skadeståndsansvar som uppstår genom eller i samband med ditt brott mot RSS-flödeslicensen och/eller podcastlicensen.

Friskrivningsklausul

Vi har iakttagit största möjliga försiktighet när vi byggt denna webbplats, men vi ansvarar inte för något agerande av person eller organisation, oavsett hemvist, som ett resultat, direkt eller indirekt, av uppgifter som finns på eller har erhållits genom denna webbplats oavsett om uppgifterna tillhandahållits av oss eller av tredje part. Inget på denna webbplats ska tolkas som rådgivning eller rekommendation och webbplatsen ska inte användas som grund för beslut eller åtgärd. Med anledning av ständiga medicinska framsteg och medicinsk utveckling, kan det hända att informationen på denna webbplats inte alltid är fullständigt uppdaterad, och därför ges informationen ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I TILLGÄNGLIGT SKICK”.

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER HELT PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, GÄLLANDE KORREKTHETEN,TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN I INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER, ELLER ATT RESULTATEN SOM FÅS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR FRIA FRÅN FEL ELLER TILLFÖRLITLIGA.

Du samtycker till att användningen av informationen på denna webbplats, eller nedladdad från den, sker helt efter din egen bedömning och på egen risk. I vissa jurisdiktioner tillåts inte undantag från underförstådda garantier, och i dessa fall gäller inte det ovanstående i sådana jurisdiktioner. Medicinsk information på denna webbplats är inte avsedd att ersätta kvalificerad, medicinsk rådgivning och vi besvarar inte oombedd e-post som rör privata hälsofrågor. Informationen om läkemedlen på denna webbplats kan variera från land till land. Patienter och vårdpersonal bör kontrollera med lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar och tillsynsmyndigheter vad som gäller för respektive land. DU MÅSTE RÅDFRÅGA MEDICINSKT KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL RÖRANDE SPECIFIKA PROBLEM ELLER FRÅGOR SOM BEHANDLAS PÅ DENNA WEBBPLATS INNAN DU VIDTAR NÅGON ÅTGÄRD.

Inget på denna webbplats ska tolkas som en inbjudan att investera i eller på annat sätt handla med aktier, ADR (amerikanska depåbevis) eller andra värdepapper i AstraZeneca PLC. Aktuella resultat och utveckling kan i verkligheten komma att skilja sig från förutsägelser, åsikter eller förväntningar som uttrycks på denna webbplats och den historiska utvecklingen av priser på värdepapper ska inte användas som riktlinje för framtida utveckling.

Vårt ansvar

Så långt lagen tillåter undantar vi, andra medlemmar i vår koncern (så som definieras nedan) och tredje part ansluten till oss, härmed uttryckligen:

 • Alla villkor och garantier, som på annat sätt omges av förordningar, civilrätt eller icke-monetär rätt, och
 • Allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada eller följdförlust/skada som orsakats av användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen av, oförmåga att använda, eller resultat av användningen av vår webbplats, webbplatser länkade till den och material upplagt på den, inklusive och utan begränsning ansvar för (i) förlust av inkomst eller avkastning, (ii) affärsförlust, (iii) förlust av vinst eller avtal, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av data, (vi) förlust av goodwill, (vii) tidsförlust med avseende på drift eller förlust av arbetstid; och (viii) för varje annan förlust eller skada, oavsett hur den uppstår och oavsett om den orsakats av åtalbar handling (inklusive försumlighet), avtalsbrott eller annat, även om det kunnat förutses.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet, inte heller vårt ansvar för missvisande framställning i bedrägligt syfte eller missvisande framställning av fakta, inte heller annat ansvar som inte kan undantas från eller begränsas av gällande lag.

Vi garanterar inte att de funktioner som finns på denna webbplats fungerar utan avbrott eller felfritt, att felaktigheter korrigeras, eller att denna webbplats, eller den server som gör den tillgänglig, är fria från virus eller buggar.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna på denna webbplats och i material som publiceras på den, inklusive och utan begränsning i alla dokument, filer, texter, bilder, RSS-flöden, ljudfiler, podcaster, videofiler, självstudier, grafik, enheter och koder som ingår i dem och på denna webbplats övergripande ”utseende och känsla”, ägs av AstraZeneca PLC, dess närstående företag (så som definieras nedan) eller dess externa partner. Dessa verk är skyddade av lagar och avtal om upphovsrätt i hela världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du har rätt att göra en enstaka kopia och att skriva ut utdrag eller dokument från denna webbplats (undantaget innehåll som anges tillhöra tredje part) för eget icke-kommersiellt bruk under förutsättning att all copyrightmärkning eller andra äganderättsuppgifter samt all friskrivning framgår av innehållet på sådana kopior och utskrifter. Inga av AstraZenecas namn, logotyper eller varumärken får användas eller återges utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vår (och alla andra identifierade parters) status som upphovsman till materialet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Utöver vad som uttryckligen anges ovan, förbjuds återgivning av delar av eller hela innehållet på denna webbplats i någon som helst form, inklusive inramning, skapandet av något verk där denna webbplats eller dess innehåll använts som grund, infogning på andra webbplatser, i elektroniska system eller publikationer. Du får inte använda diagram, illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik fristående från tillhörande text. Inga länkar till denna webbplats får placeras på annan webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Vi kan inte garantera att du har rätt att använda innehåll tillhörande tredje part som finns tillgängligt på denna webbplats och du måste få tillstånd från tredje part innan du använder eller laddar ner sådant innehåll. Innehåll som är upphovsrättsskyddat får inte ändras, inte heller får tillkännagivande om författare eller upphovsrätt som finns på sådant innehåll ändras utan att först tillbörliga tillstånd inhämtas.

Med undantag för de uttryckliga tillstånd som anges ovan ska inget på denna webbsida tolkas som att någon annan rättighet eller något annat tillstånd beviljas.

Alla produktnamn som hänvisas till på denna webbplats är varumärken som tillhör AstraZeneca PLC eller dess närstående företag, med undantag för varumärken som anges tillhöra andra företag, och alla rättigheter förbehålls.

Rätt att använda information som erhållits från användare

Om du laddar upp eller skickar oss material som är avsett att vara inlägg på denna webbplats (inklusive, och utan begränsning personuppgifter, know-how, kommentarer, idéer, frågor, tekniker, sammanfattningar och liknande), samtycker du till (i) att sådant material inte anses vara konfidentiellt, (ii) att sådant material inte anses vara äganderättsskyddat och (iii) att du beviljar oss tillstånd att utan undantag och utan begränsning använda, yppa, kopiera, ändra, anpassa, visa publikt och översätta hela eller delar av sådant material över hela världen, oavsett syfte, och att detta gäller oåterkalleligt, för all framtid och utan royalty. Vi förbehåller oss rätten att helt enligt vårt godtycke, ta bort eller radera, utan föregående varning, material som du laddar upp som inlägg på denna webbplats. Vi har också rätt att lämna ut din identitet till någon tredje part om denna hävdar att material som har lagts upp eller laddats upp av dig på vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet. Vi behandlar alla uppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy.

Virus, dataintrång och andra brott/förseelser

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material med ont uppsåt som är tekniskt skadligt. Du får inte försöka få icke-godkänd tillgång till vår webbplats, till servern där webbplatsen lagras eller någon annan server eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats via en blockeringsattack eller en distribuerad blockeringsattack.

Brott mot denna föreskrift utgör en kriminell handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterar alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi samarbetar med dem genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av sådan överträdelse upphör omedelbart din rätt att använda vår webbplats.

Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada orsakad av blockeringsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina dataprogram, data eller annat äganderättsskyddat material, som uppstått genom din användning av vår webbplats eller på grund av att du laddat ner material som lagts in på den, eller på någon webbplats via länk från vår webbplats. I enlighet med god datorsed råder vi dig att kontrollera allt material och/eller innehåll som du laddar ner från denna webbplats med hjälp av kommersiellt tillgänglig och uppdaterad mjukvara för virusskydd.

Att länka till denna webbplats

Du får inte länka till vår hemsida utan att först erhålla ett skriftligt medgivande från oss. När sådant medgivande har erhållits måste länken i fråga presenteras på ett sätt som är rättvisande och lagligt och som inte skadar vårt rykte eller drar nytta av det. Du får inte upprätta en länk på ett sätt som antyder någon form av anknytning, godkännande eller stöd från vårt håll när ingen sådan föreligger. Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte gestaltas på annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan efter skriftligt samtycke från oss som beskrivet ovan. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning återkalla tillståndet att upprätta länkar. Den webbplats du länkar från måste följa alla aspekter av detta juridiska meddelande.

Tredje parts webbplatser och innehåll

Denna webbplats kan ha innehåll som ägs av tredje part (t.ex. artiklar, bildbibliotek, datakanaler eller sammanfattningar) och kan också innehålla hypertextlänkar till tredje parts webbplatser. Vi tillhandahåller sådant innehåll från tredje part som en service för våra användare. Länkarna tillhandahålls enbart som upplysning för dig. Vi har inte kontroll över webbplatser eller deras innehåll, som ägs av tredje part, med åtkomst från eller tillgängligt på denna webbplats och därför varken stödjer, sponsrar, rekommenderar, eller på annat sätt åtar vi oss ansvar för sådan tredje parts webbplatser eller innehåll eller för tillgängligheten till sådana webbplatser. Specifikt åtar vi oss inget ansvar för om något innehåll som ägs av tredje part (oavsett om det publicerats på denna eller någon annan webbplats) skulle kränka någons immateriella rättigheter. Inte heller åtar vi oss ansvar för information eller åsikter som återfinns på tredje parts webbplats eller i dess innehåll.

Ändringar på denna webbplats

Vi förbehåller oss rätten att ändra vilken som helst del av denna webbplats eller detta rättsliga meddelande utan föregående varning. Ändringar i detta rättsliga meddelande gäller från och med nästa gång du öppnar denna webbplats. Du förväntas att då och då granska detta juridiska dokument för att informera dig om eventuella ändringar som vi har gjort, eftersom sådana ändringar är bindande för dig. Oaktat vad som anges ovan är vi inte skyldiga att hålla denna webbsida aktuell. Om behov uppstår, kan vi stänga av åtkomst till den här webbplatsen eller stänga ned den för oöverskådlig framtid.

IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices (regler för marknadsföring av läkemedel)

Allt reklaminnehåll på denna webbplats har tagits fram med hänvisning till IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. När du använder denna webbplats är du införstådd med och godtar att du först diskuterar eventuella problem du kan ha med innehållet med oss. Om du då inte blir nöjd med vårt svar, kan du inkomma med klagomål till IFPMA, Genève, Schweiz. Alternativt kan klagomål rörande produktbefrämjande innehåll som är specifikt för ett land framföras till respektive lands föreningar för läkemedelsbranschen.

Jurisdiktion och gällande lagstiftning

Engelska domstolar har exklusiv jurisdiktion över varje yrkande till följd av, eller relaterat till, ett besök på vår webbplats, men vi förbehåller oss rätten att stämma er inför rätta för brott mot dessa villkor i det land där du bor eller annat relevant land. Dessa allmänna villkor styrs av engelsk lagstiftning.

Så här kontaktar du oss

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till connect.support@astrazeneca.com på AstraZeneca.

Hänvisningar till ”AstraZeneca” och ”koncernen”, är hänvisningar till AstraZeneca PLC och dess närstående företag. I dessa användarvillkor avser ”närstående företag” något företag eller någon annan affärsenhet som då och då kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med AstraZeneca PLC och med avseende på denna definition avser ”kontroll” direkt eller indirekt ägande av (i) femtio procent (50 %) eller mer av värdepapper med rösträtt eller rösträttsintresse i ett sådant företag eller annan enhet eller (ii) femtio procent (50 %) eller mer av intresset i vinsten eller intäkterna i händelse av en affärsenhet som inte är ett företag eller (iii) i händelse av ett partnersamarbete, något annat jämförbart intresse i huvudpartnern.